โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 4 1 2 0 0 27
ร้อยละ 11.76 % 2.94 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 79.41 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 5 1 11 0 0 95
ร้อยละ 4.46 % 0.89 % 9.82 % 0.00 % 0.00 % 84.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 48
ร้อยละ 3.77 % 0.00 % 5.66 % 0.00 % 0.00 % 90.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 199 คน
จำนวน(คน) 11 2 16 0 0 170
ร้อยละ 5.53 % 1.01 % 8.04 % 0.00 % 0.00 % 85.43 %

146 : 9 , 2 , 13 , 0 , 0 , 122...6.16 , 1.37 , 8.90 , 0.00 , 0.00 , 83.56 = 24 : 16.44
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 199 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 14.57%

Powered By www.thaieducation.net