โรงเรียนบ้านโดนอาว (สพป.ศรีสะเกษ เขต 4) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จิรวรรธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
120
จำนวน(คน) 2 7 3 1 0 107
ร้อยละ 1.67 % 5.83 % 2.50 % 0.83 % 0.00 % 89.17 %
ระดับประถมศึกษา
465
จำนวน(คน) 34 35 13 14 0 369
ร้อยละ 7.31 % 7.53 % 2.80 % 3.01 % 0.00 % 79.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
217
จำนวน(คน) 8 22 10 6 0 171
ร้อยละ 3.69 % 10.14 % 4.61 % 2.76 % 0.00 % 78.80 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 802 คน
จำนวน(คน) 44 64 26 21 0 647
ร้อยละ 5.49 % 7.98 % 3.24 % 2.62 % 0.00 % 80.67 %

585 : 36 , 42 , 16 , 15 , 0 , 476...6.15 , 7.18 , 2.74 , 2.56 , 0.00 , 81.37 = 109 : 18.63
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 802 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 155 คน คิดเป็นร้อยละ 19.33%

Powered By www.thaieducation.net