โรงเรียนบ้านตรอย (สพป.ศรีสะเกษ เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ดวงพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 2 2 0 0 0 8
ร้อยละ 16.67 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
47
จำนวน(คน) 1 2 9 1 0 34
ร้อยละ 2.13 % 4.26 % 19.15 % 2.13 % 0.00 % 72.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 59 คน
จำนวน(คน) 3 4 9 1 0 42
ร้อยละ 5.08 % 6.78 % 15.25 % 1.69 % 0.00 % 71.19 %

59 : 3 , 4 , 9 , 1 , 0 , 42...5.08 , 6.78 , 15.25 , 1.69 , 0.00 , 71.19 = 17 : 28.81
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 59 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 28.81%

Powered By www.thaieducation.net