โรงเรียน บ้านวังยาว (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 1 0 1 0 2 49
ร้อยละ 1.89 % 0.00 % 1.89 % 0.00 % 3.77 % 92.45 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 5 0 2 0 2 111
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 1.67 % 0.00 % 1.67 % 92.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 173 คน
จำนวน(คน) 6 0 3 0 4 160
ร้อยละ 3.47 % 0.00 % 1.73 % 0.00 % 2.31 % 92.49 %

173 : 6 , 0 , 3 , 0 , 4 , 160...3.47 , 0.00 , 1.73 , 0.00 , 2.31 , 92.49 = 13 : 7.51
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.51%

Powered By www.thaieducation.net