โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
323
จำนวน(คน) 39 28 31 6 1 218
ร้อยละ 12.07 % 8.67 % 9.60 % 1.86 % 0.31 % 67.49 %
ระดับประถมศึกษา
1172
จำนวน(คน) 83 74 191 7 1 816
ร้อยละ 7.08 % 6.31 % 16.30 % 0.60 % 0.09 % 69.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1495 คน
จำนวน(คน) 122 102 222 13 2 1034
ร้อยละ 8.16 % 6.82 % 14.85 % 0.87 % 0.13 % 69.16 %

1495 : 122 , 102 , 222 , 13 , 2 , 1034...8.16 , 6.82 , 14.85 , 0.87 , 0.13 , 69.16 = 461 : 30.84
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1495 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 461 คน คิดเป็นร้อยละ 30.84%

Powered By www.thaieducation.net