โรงเรียนบ้านตะวันจาก (สพป.สมุทรสงคราม) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มาลัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 23
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 82.14 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 5 5 21 1 0 63
ร้อยละ 5.26 % 5.26 % 22.11 % 1.05 % 0.00 % 66.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 7 5 24 1 0 86
ร้อยละ 5.69 % 4.07 % 19.51 % 0.81 % 0.00 % 69.92 %

123 : 7 , 5 , 24 , 1 , 0 , 86...5.69 , 4.07 , 19.51 , 0.81 , 0.00 , 69.92 = 37 : 30.08
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 30.08%

Powered By www.thaieducation.net