โรงเรียนบ้านเกาะสินไห (สพป.ระนอง) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นวลจิรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 1 1 0 1 0 59
ร้อยละ 1.61 % 1.61 % 0.00 % 1.61 % 0.00 % 95.16 %
ระดับประถมศึกษา
192
จำนวน(คน) 7 7 1 7 0 170
ร้อยละ 3.65 % 3.65 % 0.52 % 3.65 % 0.00 % 88.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
72
จำนวน(คน) 3 3 0 3 0 63
ร้อยละ 4.17 % 4.17 % 0.00 % 4.17 % 0.00 % 87.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 326 คน
จำนวน(คน) 11 11 1 11 0 292
ร้อยละ 3.37 % 3.37 % 0.31 % 3.37 % 0.00 % 89.57 %

254 : 8 , 8 , 1 , 8 , 0 , 229...3.15 , 3.15 , 0.39 , 3.15 , 0.00 , 90.16 = 25 : 9.84
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 326 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 10.43%

Powered By www.thaieducation.net