โรงเรียนชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 2 2 2 2 0 48
ร้อยละ 3.57 % 3.57 % 3.57 % 3.57 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
154
จำนวน(คน) 6 5 8 5 0 130
ร้อยละ 3.90 % 3.25 % 5.19 % 3.25 % 0.00 % 84.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 210 คน
จำนวน(คน) 8 7 10 7 0 178
ร้อยละ 3.81 % 3.33 % 4.76 % 3.33 % 0.00 % 84.76 %

210 : 8 , 7 , 10 , 7 , 0 , 178...3.81 , 3.33 , 4.76 , 3.33 , 0.00 , 84.76 = 32 : 15.24
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 210 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 15.24%

Powered By www.thaieducation.net