โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล (สพป.สตูล) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปรีดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 4 2 0 2 0 15
ร้อยละ 17.39 % 8.70 % 0.00 % 8.70 % 0.00 % 65.22 %
ระดับประถมศึกษา
146
จำนวน(คน) 18 14 6 10 3 95
ร้อยละ 12.33 % 9.59 % 4.11 % 6.85 % 2.05 % 65.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 10 8 10 6 0 42
ร้อยละ 13.16 % 10.53 % 13.16 % 7.89 % 0.00 % 55.26 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 245 คน
จำนวน(คน) 32 24 16 18 3 152
ร้อยละ 13.06 % 9.80 % 6.53 % 7.35 % 1.22 % 62.04 %

169 : 22 , 16 , 6 , 12 , 3 , 110...13.02 , 9.47 , 3.55 , 7.10 , 1.78 , 65.09 = 59 : 34.91
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 245 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 93 คน คิดเป็นร้อยละ 37.96%

Powered By www.thaieducation.net