โรงเรียนบ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) (สพป.ศรีสะเกษ เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะรัตน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 12
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.31 %
ระดับประถมศึกษา
36
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 34
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 94.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 49 คน
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 46
ร้อยละ 2.04 % 0.00 % 4.08 % 0.00 % 0.00 % 93.88 %

49 : 1 , 0 , 2 , 0 , 0 , 46...2.04 , 0.00 , 4.08 , 0.00 , 0.00 , 93.88 = 3 : 6.12
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 49 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.12%

Powered By www.thaieducation.net