โรงเรียนบ้านน้ำคำ (สพป.สุรินทร์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สายทอง(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 0 2 0 0 0 30
ร้อยละ 0.00 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.75 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 10 6 0 0 0 111
ร้อยละ 7.87 % 4.72 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 87.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 10 8 0 0 0 141
ร้อยละ 6.29 % 5.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 88.68 %

159 : 10 , 8 , 0 , 0 , 0 , 141...6.29 , 5.03 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 88.68 = 18 : 11.32
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 11.32%

Powered By www.thaieducation.net