โรงเรียนวัดพรุพ้อ (สพป.พัทลุง เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 รอการตรวจสอบจากทางเขต #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 2 2 6 1 0 34
ร้อยละ 4.44 % 4.44 % 13.33 % 2.22 % 0.00 % 75.56 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 7 5 31 4 0 73
ร้อยละ 5.83 % 4.17 % 25.83 % 3.33 % 0.00 % 60.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 165 คน
จำนวน(คน) 9 7 37 5 0 107
ร้อยละ 5.45 % 4.24 % 22.42 % 3.03 % 0.00 % 64.85 %

165 : 9 , 7 , 37 , 5 , 0 , 107...5.45 , 4.24 , 22.42 , 3.03 , 0.00 , 64.85 = 58 : 35.15ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 165 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 35.15%

Powered By www.thaieducation.net