โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 4 2 0 3 0 32
ร้อยละ 9.76 % 4.88 % 0.00 % 7.32 % 0.00 % 78.05 %
ระดับประถมศึกษา
138
จำนวน(คน) 10 18 5 8 1 96
ร้อยละ 7.25 % 13.04 % 3.62 % 5.80 % 0.72 % 69.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 179 คน
จำนวน(คน) 14 20 5 11 1 128
ร้อยละ 7.82 % 11.17 % 2.79 % 6.15 % 0.56 % 71.51 %

179 : 14 , 20 , 5 , 11 , 1 , 128...7.82 , 11.17 , 2.79 , 6.15 , 0.56 , 71.51 = 51 : 28.49
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 179 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 28.49%

Powered By www.thaieducation.net