โรงเรียนบ้านโคกกะชาย (สพป.บุรีรัมย์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 41
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.38 % 0.00 % 0.00 % 97.62 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 126
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.79 % 0.00 % 0.00 % 99.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 52
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 221 คน
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 219
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.90 % 0.00 % 0.00 % 99.10 %

169 : 0 , 0 , 2 , 0 , 0 , 167...0.00 , 0.00 , 1.18 , 0.00 , 0.00 , 98.82 = 2 : 1.18
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 221 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.90%

Powered By www.thaieducation.net