โรงเรียนบ้านคำเจริญ (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 8 0 0 1 0 22
ร้อยละ 25.81 % 0.00 % 0.00 % 3.23 % 0.00 % 70.97 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 2 2 16 0 0 79
ร้อยละ 2.02 % 2.02 % 16.16 % 0.00 % 0.00 % 79.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 130 คน
จำนวน(คน) 10 2 16 1 0 101
ร้อยละ 7.69 % 1.54 % 12.31 % 0.77 % 0.00 % 77.69 %

130 : 10 , 2 , 16 , 1 , 0 , 101...7.69 , 1.54 , 12.31 , 0.77 , 0.00 , 77.69 = 29 : 22.31
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 130 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 22.31%

Powered By www.thaieducation.net