โรงเรียนบ้านเหวตาบัว (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 52
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
150
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 147
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.00 % 0.00 % 0.00 % 98.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 0 1 3 0 0 59
ร้อยละ 0.00 % 1.59 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 93.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 265 คน
จำนวน(คน) 0 1 6 0 0 258
ร้อยละ 0.00 % 0.38 % 2.26 % 0.00 % 0.00 % 97.36 %

202 : 0 , 0 , 3 , 0 , 0 , 199...0.00 , 0.00 , 1.49 , 0.00 , 0.00 , 98.51 = 3 : 1.49
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 265 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.64%

Powered By www.thaieducation.net