โรงเรียนบ้านมาบป่าแดง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 4 0 0 1 0 8
ร้อยละ 30.77 % 0.00 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
59
จำนวน(คน) 2 0 6 1 0 50
ร้อยละ 3.39 % 0.00 % 10.17 % 1.69 % 0.00 % 84.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 72 คน
จำนวน(คน) 6 0 6 2 0 58
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 8.33 % 2.78 % 0.00 % 80.56 %

72 : 6 , 0 , 6 , 2 , 0 , 58...8.33 , 0.00 , 8.33 , 2.78 , 0.00 , 80.56 = 14 : 19.44
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 72 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 19.44%

Powered By www.thaieducation.net