โรงเรียนบ้านขุยวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 7 3 2 0 0 38
ร้อยละ 14.00 % 6.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 76.00 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 14 0 7 1 0 77
ร้อยละ 14.14 % 0.00 % 7.07 % 1.01 % 0.00 % 77.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 2 1 1 2 0 45
ร้อยละ 3.92 % 1.96 % 1.96 % 3.92 % 0.00 % 88.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 23 4 10 3 0 160
ร้อยละ 11.50 % 2.00 % 5.00 % 1.50 % 0.00 % 80.00 %

149 : 21 , 3 , 9 , 1 , 0 , 115...14.09 , 2.01 , 6.04 , 0.67 , 0.00 , 77.18 = 34 : 22.82
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00%

Powered By www.thaieducation.net