โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 0 5 0 0 19
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 19.23 % 0.00 % 0.00 % 73.08 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 4 0 5 0 0 48
ร้อยละ 7.02 % 0.00 % 8.77 % 0.00 % 0.00 % 84.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 83 คน
จำนวน(คน) 6 0 10 0 0 67
ร้อยละ 7.23 % 0.00 % 12.05 % 0.00 % 0.00 % 80.72 %

83 : 6 , 0 , 10 , 0 , 0 , 67...7.23 , 0.00 , 12.05 , 0.00 , 0.00 , 80.72 = 16 : 19.28
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 83 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 19.28%

Powered By www.thaieducation.net