โรงเรียนจตุคามพิทยาคม (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 25
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 96.15 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 53
ร้อยละ 3.45 % 0.00 % 5.17 % 0.00 % 0.00 % 91.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 84 คน
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 78
ร้อยละ 2.38 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 92.86 %

84 : 2 , 0 , 4 , 0 , 0 , 78...2.38 , 0.00 , 4.76 , 0.00 , 0.00 , 92.86 = 6 : 7.14
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 84 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14%

Powered By www.thaieducation.net