โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 1 2 2 0 1 24
ร้อยละ 3.33 % 6.67 % 6.67 % 0.00 % 3.33 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 1 4 1 0 2 74
ร้อยละ 1.22 % 4.88 % 1.22 % 0.00 % 2.44 % 90.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 0 1 4 1 1 30
ร้อยละ 0.00 % 2.70 % 10.81 % 2.70 % 2.70 % 81.08 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 149 คน
จำนวน(คน) 2 7 7 1 4 128
ร้อยละ 1.34 % 4.70 % 4.70 % 0.67 % 2.68 % 85.91 %

112 : 2 , 6 , 3 , 0 , 3 , 98...1.79 , 5.36 , 2.68 , 0.00 , 2.68 , 87.50 = 14 : 12.50
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 14.09%

Powered By www.thaieducation.net