โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 3 3 8 2 1 23
ร้อยละ 7.50 % 7.50 % 20.00 % 5.00 % 2.50 % 57.50 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 2 3 15 2 2 56
ร้อยละ 2.50 % 3.75 % 18.75 % 2.50 % 2.50 % 70.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 0 0 11 0 0 28
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 28.21 % 0.00 % 0.00 % 71.79 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 5 6 34 4 3 107
ร้อยละ 3.14 % 3.77 % 21.38 % 2.52 % 1.89 % 67.30 %

120 : 5 , 6 , 23 , 4 , 3 , 79...4.17 , 5.00 , 19.17 , 3.33 , 2.50 , 65.83 = 41 : 34.17
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 32.70%

Powered By www.thaieducation.net