โรงเรียนบ้านประสุข (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
71
จำนวน(คน) 2 2 5 0 0 62
ร้อยละ 2.82 % 2.82 % 7.04 % 0.00 % 0.00 % 87.32 %
ระดับประถมศึกษา
170
จำนวน(คน) 10 2 17 0 0 141
ร้อยละ 5.88 % 1.18 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 82.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
83
จำนวน(คน) 4 0 11 0 0 68
ร้อยละ 4.82 % 0.00 % 13.25 % 0.00 % 0.00 % 81.93 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 324 คน
จำนวน(คน) 16 4 33 0 0 271
ร้อยละ 4.94 % 1.23 % 10.19 % 0.00 % 0.00 % 83.64 %

241 : 12 , 4 , 22 , 0 , 0 , 203...4.98 , 1.66 , 9.13 , 0.00 , 0.00 , 84.23 = 38 : 15.77
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 324 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 16.36%

Powered By www.thaieducation.net