โรงเรียนบ้านใหม่ปฎิรูป (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 1 1 2 1 0 47
ร้อยละ 1.92 % 1.92 % 3.85 % 1.92 % 0.00 % 90.38 %
ระดับประถมศึกษา
126
จำนวน(คน) 3 3 5 1 0 114
ร้อยละ 2.38 % 2.38 % 3.97 % 0.79 % 0.00 % 90.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 47
ร้อยละ 0.00 % 2.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 94.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 228 คน
จำนวน(คน) 4 5 9 2 0 208
ร้อยละ 1.75 % 2.19 % 3.95 % 0.88 % 0.00 % 91.23 %

178 : 4 , 4 , 7 , 2 , 0 , 161...2.25 , 2.25 , 3.93 , 1.12 , 0.00 , 90.45 = 17 : 9.55
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 228 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 8.77%

Powered By www.thaieducation.net