โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 4 4 3 0 0 33
ร้อยละ 9.09 % 9.09 % 6.82 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 11 5 12 0 0 81
ร้อยละ 10.09 % 4.59 % 11.01 % 0.00 % 0.00 % 74.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 3 2 3 0 0 47
ร้อยละ 5.45 % 3.64 % 5.45 % 0.00 % 0.00 % 85.45 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 208 คน
จำนวน(คน) 18 11 18 0 0 161
ร้อยละ 8.65 % 5.29 % 8.65 % 0.00 % 0.00 % 77.40 %

153 : 15 , 9 , 15 , 0 , 0 , 114...9.80 , 5.88 , 9.80 , 0.00 , 0.00 , 74.51 = 39 : 25.49
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 208 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 22.60%

Powered By www.thaieducation.net