โรงเรียนบ้านหนองตาด (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 2 4 6 2 0 10
ร้อยละ 8.33 % 16.67 % 25.00 % 8.33 % 0.00 % 41.67 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 1 5 15 0 0 72
ร้อยละ 1.08 % 5.38 % 16.13 % 0.00 % 0.00 % 77.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 117 คน
จำนวน(คน) 3 9 21 2 0 82
ร้อยละ 2.56 % 7.69 % 17.95 % 1.71 % 0.00 % 70.09 %

117 : 3 , 9 , 21 , 2 , 0 , 82...2.56 , 7.69 , 17.95 , 1.71 , 0.00 , 70.09 = 35 : 29.91
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 117 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 29.91%

Powered By www.thaieducation.net