โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 6 0 4 0 0 31
ร้อยละ 14.63 % 0.00 % 9.76 % 0.00 % 0.00 % 75.61 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 6 0 23 0 1 74
ร้อยละ 5.77 % 0.00 % 22.12 % 0.00 % 0.96 % 71.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 7 0 2 0 0 41
ร้อยละ 14.00 % 0.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 82.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 195 คน
จำนวน(คน) 19 0 29 0 1 146
ร้อยละ 9.74 % 0.00 % 14.87 % 0.00 % 0.51 % 74.87 %

145 : 12 , 0 , 27 , 0 , 1 , 105...8.28 , 0.00 , 18.62 , 0.00 , 0.69 , 72.41 = 40 : 27.59
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 195 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 25.13%

Powered By www.thaieducation.net