โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
84
จำนวน(คน) 11 4 17 2 1 49
ร้อยละ 13.10 % 4.76 % 20.24 % 2.38 % 1.19 % 58.33 %
ระดับประถมศึกษา
399
จำนวน(คน) 18 12 64 3 1 301
ร้อยละ 4.51 % 3.01 % 16.04 % 0.75 % 0.25 % 75.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
133
จำนวน(คน) 5 5 28 0 0 95
ร้อยละ 3.76 % 3.76 % 21.05 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 616 คน
จำนวน(คน) 34 21 109 5 2 445
ร้อยละ 5.52 % 3.41 % 17.69 % 0.81 % 0.32 % 72.24 %

483 : 29 , 16 , 81 , 5 , 2 , 350...6.00 , 3.31 , 16.77 , 1.04 , 0.41 , 72.46 = 133 : 27.54
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 616 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 171 คน คิดเป็นร้อยละ 27.76%

Powered By www.thaieducation.net