โรงเรียนบ้านหนองขาม (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 1 2 0 0 0 35
ร้อยละ 2.63 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.11 %
ระดับประถมศึกษา
124
จำนวน(คน) 5 7 0 0 0 112
ร้อยละ 4.03 % 5.65 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 2 2 0 0 0 40
ร้อยละ 4.55 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 206 คน
จำนวน(คน) 8 11 0 0 0 187
ร้อยละ 3.88 % 5.34 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.78 %

162 : 6 , 9 , 0 , 0 , 0 , 147...3.70 , 5.56 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 90.74 = 15 : 9.26
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 206 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.22%

Powered By www.thaieducation.net