โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 2 2 0 2 0 17
ร้อยละ 8.70 % 8.70 % 0.00 % 8.70 % 0.00 % 73.91 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 3 2 2 2 2 62
ร้อยละ 4.11 % 2.74 % 2.74 % 2.74 % 2.74 % 84.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 50
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 5 4 2 4 2 129
ร้อยละ 3.42 % 2.74 % 1.37 % 2.74 % 1.37 % 88.36 %

96 : 5 , 4 , 2 , 4 , 2 , 79...5.21 , 4.17 , 2.08 , 4.17 , 2.08 , 82.29 = 17 : 17.71
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 11.64%

Powered By www.thaieducation.net