โรงเรียนบ้านหนองพลวง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 28
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 2 1 1 0 0 60
ร้อยละ 3.13 % 1.56 % 1.56 % 0.00 % 0.00 % 93.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 37
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.63 % 0.00 % 0.00 % 97.37 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 130 คน
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 125
ร้อยละ 1.54 % 0.77 % 1.54 % 0.00 % 0.00 % 96.15 %

92 : 2 , 1 , 1 , 0 , 0 , 88...2.17 , 1.09 , 1.09 , 0.00 , 0.00 , 95.65 = 4 : 4.35
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 130 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85%

Powered By www.thaieducation.net