โรงเรียนวัดบ้านตำแย (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 31
ร้อยละ 5.71 % 0.00 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 88.57 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 3 1 1 1 0 76
ร้อยละ 3.66 % 1.22 % 1.22 % 1.22 % 0.00 % 92.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 46
ร้อยละ 2.13 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 97.87 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 164 คน
จำนวน(คน) 6 1 3 1 0 153
ร้อยละ 3.66 % 0.61 % 1.83 % 0.61 % 0.00 % 93.29 %

117 : 5 , 1 , 3 , 1 , 0 , 107...4.27 , 0.85 , 2.56 , 0.85 , 0.00 , 91.45 = 10 : 8.55
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 164 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.71%

Powered By www.thaieducation.net