โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 1 2 0 0 0 15
ร้อยละ 5.56 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
45
จำนวน(คน) 1 3 4 0 1 36
ร้อยละ 2.22 % 6.67 % 8.89 % 0.00 % 2.22 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 63 คน
จำนวน(คน) 2 5 4 0 1 51
ร้อยละ 3.17 % 7.94 % 6.35 % 0.00 % 1.59 % 80.95 %

63 : 2 , 5 , 4 , 0 , 1 , 51...3.17 , 7.94 , 6.35 , 0.00 , 1.59 , 80.95 = 12 : 19.05
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 63 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05%

Powered By www.thaieducation.net