โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 1 1 4 0 0 36
ร้อยละ 2.38 % 2.38 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 1 2 9 0 0 54
ร้อยละ 1.52 % 3.03 % 13.64 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 108 คน
จำนวน(คน) 2 3 13 0 0 90
ร้อยละ 1.85 % 2.78 % 12.04 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %

108 : 2 , 3 , 13 , 0 , 0 , 90...1.85 , 2.78 , 12.04 , 0.00 , 0.00 , 83.33 = 18 : 16.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 108 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67%

Powered By www.thaieducation.net