โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 3 0 2 2 0 17
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 8.33 % 8.33 % 0.00 % 70.83 %
ระดับประถมศึกษา
60
จำนวน(คน) 10 3 15 0 0 32
ร้อยละ 16.67 % 5.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 53.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 2 0 10 0 1 21
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 29.41 % 0.00 % 2.94 % 61.76 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 118 คน
จำนวน(คน) 15 3 27 2 1 70
ร้อยละ 12.71 % 2.54 % 22.88 % 1.69 % 0.85 % 59.32 %

84 : 13 , 3 , 17 , 2 , 0 , 49...15.48 , 3.57 , 20.24 , 2.38 , 0.00 , 58.33 = 35 : 41.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 118 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 40.68%

Powered By www.thaieducation.net