โรงเรียนบ้านตลาดไทร (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 0 2 2 0 0 26
ร้อยละ 0.00 % 6.67 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 3 2 4 0 0 72
ร้อยละ 3.70 % 2.47 % 4.94 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 26
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 139 คน
จำนวน(คน) 5 4 6 0 0 124
ร้อยละ 3.60 % 2.88 % 4.32 % 0.00 % 0.00 % 89.21 %

111 : 3 , 4 , 6 , 0 , 0 , 98...2.70 , 3.60 , 5.41 , 0.00 , 0.00 , 88.29 = 13 : 11.71
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 139 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 10.79%

Powered By www.thaieducation.net