โรงเรียนช่องแมวพิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 2 6 4 0 0 21
ร้อยละ 6.06 % 18.18 % 12.12 % 0.00 % 0.00 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 6 7 13 1 0 63
ร้อยละ 6.67 % 7.78 % 14.44 % 1.11 % 0.00 % 70.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 3 0 7 0 0 39
ร้อยละ 6.12 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 79.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 11 13 24 1 0 123
ร้อยละ 6.40 % 7.56 % 13.95 % 0.58 % 0.00 % 71.51 %

123 : 8 , 13 , 17 , 1 , 0 , 84...6.50 , 10.57 , 13.82 , 0.81 , 0.00 , 68.29 = 39 : 31.71
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 28.49%

Powered By www.thaieducation.net