โรงเรียนวัดลานช้าง (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 5
ร้อยละ 12.50 % 12.50 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
38
จำนวน(คน) 3 1 3 1 0 30
ร้อยละ 7.89 % 2.63 % 7.89 % 2.63 % 0.00 % 78.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
46 คน
จำนวน(คน) 4 2 4 1 0 35
ร้อยละ 8.70 % 4.35 % 8.70 % 2.17 % 0.00 % 76.09 %

46 : 4 , 2 , 4 , 1 , 0 , 35...8.70 , 4.35 , 8.70 , 2.17 , 0.00 , 76.09 = 11 : 23.91
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 46 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 23.91%

Powered By www.thaieducation.net