โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 0 0 1 5 0 29
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.86 % 14.29 % 0.00 % 82.86 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 0 0 18 10 0 79
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 16.82 % 9.35 % 0.00 % 73.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 142 คน
จำนวน(คน) 0 0 19 15 0 108
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 13.38 % 10.56 % 0.00 % 76.06 %

142 : 0 , 0 , 19 , 15 , 0 , 108...0.00 , 0.00 , 13.38 , 10.56 , 0.00 , 76.06 = 34 : 23.94
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 23.94%

Powered By www.thaieducation.net