โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 8 0 4 3 0 11
ร้อยละ 30.77 % 0.00 % 15.38 % 11.54 % 0.00 % 42.31 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 14 4 20 4 1 46
ร้อยละ 15.73 % 4.49 % 22.47 % 4.49 % 1.12 % 51.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 3 3 9 1 0 24
ร้อยละ 7.50 % 7.50 % 22.50 % 2.50 % 0.00 % 60.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 155 คน
จำนวน(คน) 25 7 33 8 1 81
ร้อยละ 16.13 % 4.52 % 21.29 % 5.16 % 0.65 % 52.26 %

115 : 22 , 4 , 24 , 7 , 1 , 57...19.13 , 3.48 , 20.87 , 6.09 , 0.87 , 49.57 = 58 : 50.43
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 155 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 74 คน คิดเป็นร้อยละ 47.74%

Powered By www.thaieducation.net