โรงเรียนวัดหัวหิน (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 0 0 2 2 0 56
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.33 % 3.33 % 0.00 % 93.33 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 1 1 6 2 0 102
ร้อยละ 0.89 % 0.89 % 5.36 % 1.79 % 0.00 % 91.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 1 1 8 4 0 158
ร้อยละ 0.58 % 0.58 % 4.65 % 2.33 % 0.00 % 91.86 %

172 : 1 , 1 , 8 , 4 , 0 , 158...0.58 , 0.58 , 4.65 , 2.33 , 0.00 , 91.86 = 14 : 8.14
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.14%

Powered By www.thaieducation.net