โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
119
จำนวน(คน) 3 0 5 0 0 111
ร้อยละ 2.52 % 0.00 % 4.20 % 0.00 % 0.00 % 93.28 %
ระดับประถมศึกษา
320
จำนวน(คน) 3 0 22 0 0 295
ร้อยละ 0.94 % 0.00 % 6.88 % 0.00 % 0.00 % 92.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
119
จำนวน(คน) 4 0 7 0 0 108
ร้อยละ 3.36 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 90.76 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 558 คน
จำนวน(คน) 10 0 34 0 0 514
ร้อยละ 1.79 % 0.00 % 6.09 % 0.00 % 0.00 % 92.11 %

439 : 6 , 0 , 27 , 0 , 0 , 406...1.37 , 0.00 , 6.15 , 0.00 , 0.00 , 92.48 = 33 : 7.52
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 558 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 7.89%

Powered By www.thaieducation.net