โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
103
จำนวน(คน) 10 5 4 3 3 78
ร้อยละ 9.71 % 4.85 % 3.88 % 2.91 % 2.91 % 75.73 %
ระดับประถมศึกษา
249
จำนวน(คน) 6 4 1 1 1 236
ร้อยละ 2.41 % 1.61 % 0.40 % 0.40 % 0.40 % 94.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
160
จำนวน(คน) 4 2 2 1 1 150
ร้อยละ 2.50 % 1.25 % 1.25 % 0.63 % 0.63 % 93.75 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 512 คน
จำนวน(คน) 20 11 7 5 5 464
ร้อยละ 3.91 % 2.15 % 1.37 % 0.98 % 0.98 % 90.63 %

352 : 16 , 9 , 5 , 4 , 4 , 314...4.55 , 2.56 , 1.42 , 1.14 , 1.14 , 89.20 = 38 : 10.80
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 512 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 9.38%

Powered By www.thaieducation.net