โรงเรียนวัดดอนใหญ่ (สพป.ปทุมธานี เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัชฎาพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
77
จำนวน(คน) 6 7 6 1 0 57
ร้อยละ 7.79 % 9.09 % 7.79 % 1.30 % 0.00 % 74.03 %
ระดับประถมศึกษา
239
จำนวน(คน) 18 8 27 1 0 185
ร้อยละ 7.53 % 3.35 % 11.30 % 0.42 % 0.00 % 77.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 316 คน
จำนวน(คน) 24 15 33 2 0 242
ร้อยละ 7.59 % 4.75 % 10.44 % 0.63 % 0.00 % 76.58 %

316 : 24 , 15 , 33 , 2 , 0 , 242...7.59 , 4.75 , 10.44 , 0.63 , 0.00 , 76.58 = 74 : 23.42
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 316 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 74 คน คิดเป็นร้อยละ 23.42%

Powered By www.thaieducation.net