โรงเรียนวัดสุวรรณ (สพป.ปทุมธานี เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัชฎาพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 9 6 4 3 2 17
ร้อยละ 21.95 % 14.63 % 9.76 % 7.32 % 4.88 % 41.46 %
ระดับประถมศึกษา
192
จำนวน(คน) 18 12 6 44 21 91
ร้อยละ 9.38 % 6.25 % 3.13 % 22.92 % 10.94 % 47.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
189
จำนวน(คน) 17 12 8 35 16 101
ร้อยละ 8.99 % 6.35 % 4.23 % 18.52 % 8.47 % 53.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 422 คน
จำนวน(คน) 44 30 18 82 39 209
ร้อยละ 10.43 % 7.11 % 4.27 % 19.43 % 9.24 % 49.53 %

233 : 27 , 18 , 10 , 47 , 23 , 108...11.59 , 7.73 , 4.29 , 20.17 , 9.87 , 46.35 = 125 : 53.65
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 422 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 213 คน คิดเป็นร้อยละ 50.47%

Powered By www.thaieducation.net