โรงเรียนวัดสุทธาวาส (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 0 0 0 0 2 59
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 3.28 % 96.72 %
ระดับประถมศึกษา
206
จำนวน(คน) 6 2 14 1 0 183
ร้อยละ 2.91 % 0.97 % 6.80 % 0.49 % 0.00 % 88.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 267 คน
จำนวน(คน) 6 2 14 1 2 242
ร้อยละ 2.25 % 0.75 % 5.24 % 0.37 % 0.75 % 90.64 %

267 : 6 , 2 , 14 , 1 , 2 , 242...2.25 , 0.75 , 5.24 , 0.37 , 0.75 , 90.64 = 25 : 9.36
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 267 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 9.36%

Powered By www.thaieducation.net