โรงเรียนบ้านควนราชา (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 2 3 1 0 0 5
ร้อยละ 18.18 % 27.27 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 45.45 %
ระดับประถมศึกษา
23
จำนวน(คน) 5 4 3 5 0 6
ร้อยละ 21.74 % 17.39 % 13.04 % 21.74 % 0.00 % 26.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 34 คน
จำนวน(คน) 7 7 4 5 0 11
ร้อยละ 20.59 % 20.59 % 11.76 % 14.71 % 0.00 % 32.35 %

34 : 7 , 7 , 4 , 5 , 0 , 11...20.59 , 20.59 , 11.76 , 14.71 , 0.00 , 32.35 = 23 : 67.65
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 34 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 67.65%

Powered By www.thaieducation.net