โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) (สพป.นครราชสีมา เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สิรดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 95.65 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 58
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.92 % 0.00 % 0.00 % 95.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 0 0 1 1 0 42
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.27 % 2.27 % 0.00 % 95.45 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 0 0 5 1 0 122
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.91 % 0.78 % 0.00 % 95.31 %

84 : 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 80...0.00 , 0.00 , 4.76 , 0.00 , 0.00 , 95.24 = 4 : 4.76
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.69%

Powered By www.thaieducation.net