โรงเรียนบ้านคลองเหนก (สพป.ชุมพร เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 0 1 4 0 0 80
ร้อยละ 0.00 % 1.18 % 4.71 % 0.00 % 0.00 % 94.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 40
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 152 คน
จำนวน(คน) 0 1 4 0 0 147
ร้อยละ 0.00 % 0.66 % 2.63 % 0.00 % 0.00 % 96.71 %

112 : 0 , 1 , 4 , 0 , 0 , 107...0.00 , 0.89 , 3.57 , 0.00 , 0.00 , 95.54 = 5 : 4.46
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 152 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.29%

Powered By www.thaieducation.net