โรงเรียนบ้านทุ่งนา (สพป.กาญจนบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รพีพร (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 2 2 1 1 0 16
ร้อยละ 9.09 % 9.09 % 4.55 % 4.55 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 1 2 2 0 0 72
ร้อยละ 1.30 % 2.60 % 2.60 % 0.00 % 0.00 % 93.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 3 2 4 0 0 41
ร้อยละ 6.00 % 4.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 82.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 149 คน
จำนวน(คน) 6 6 7 1 0 129
ร้อยละ 4.03 % 4.03 % 4.70 % 0.67 % 0.00 % 86.58 %

99 : 3 , 4 , 3 , 1 , 0 , 88...3.03 , 4.04 , 3.03 , 1.01 , 0.00 , 88.89 = 11 : 11.11
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 13.42%

Powered By www.thaieducation.net